ด้านปศุสัตว์

เอนไซม์บอล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติสามารถผลิตสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ได้ เช่น กรดอินทรีย์ เอ็นไซม์ สารชีวนะ สารกำจัดสารพิษ และยังช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล
ใช้ผสมอาหารสัตว์

ใช้ผสมอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด ช่วยให้อุจจาระ ปัสสาวะของสัตว์ไม่มีกลิ่น ลดอัตราการตายจากโรคลำไส้อักเสบ ท้องเสีย และแก๊สพิษในคอก สัตว์เป็นหวัดน้อยลง เนื่องจากสภาพภายในโรงเรือนดีขึ้น สัตว์โตเร็วขึ้น ใช้ยาน้อยลง ส่งผลให้กำไรมากขึ้น ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 250 ถึง 500 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน ให้สัตว์กินทุกวัน

ใช้กับสิ่งแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

ช่วยลดอัตราการตายในฟาร์มไก่เนื้อ ควรใช้ นาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร ฉีดพ่นในเล้าไก่ โดยเริ่มพ่นทุก ๆ สัปดาห์ ในไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 3 สัปดาห์เป็นต้นไป
ช่วยกำจัดกลิ่นในเล้าหมู ควรใช้ นาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 2,000 ลิตร ฉีดพ่นในเล้าให้ทั่วเมื่อมีกลิ่น
ลดแมลงวันและกลิ่น โดยฉีดพ่นกองมูลสัตว์ เพื่อลดการวางไข่ของแมลงวัน ไข่ไม่ฟักตัวเป็นหนอน และเมื่อตัวหนอนเข้าดักแด้ จะตายคาดักแด้ ไม่ออกเป็นตัวแก่ ใช้ นาโน เอนไซม์แบบผง 100 กรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดราดรดให้ทั่วบริเวณ ทุก ๆ วัน

การใช้กับแหล่งน้ำและระบบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์

ช่วยให้บ่อ รางน้ำ สระน้ำธรรมชาติที่เขียวจัด หรือ บ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา กบ ตะพาบน้ำ คุณภาพน้ำไม่เสีย มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
ความโปร่งใสของน้ำดีขึ้น น้ำมีสีเขียวอ่อน ไม่เหนียวหนืด ก้นบ่อไม่เน่าเสีย เมื่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แพลงก์ตอนพิษ ถูกกำจัดลดลงไป ช่วยให้อุณหภูมิ และความเป็นกรดด่างของน้ำค่อนข้างคงที่ ก๊าซพิษที่ละลายอยู่ในน้ำจะมีปริมาณต่ำมาก จึงทำให้สัตว์น้ำไม่เครียด
ลดการระบาดจากโรคไวรัส โรคแผลเน่าเปื่อยที่ลำตัวปลา กบ ตะพาบน้ำ และระยางเปี่อย กกหูบวม ลดการตายของสัตว์
ป้องกันและกำจัด แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในลำไส้ และตับ โรคขี้ขาว โรคเรืองแสงจากเชื้อวิบริโอ
ลดกลิ่นสาบโคลนในตัวปลา กุ้ง กบ ตะพาบ เวลาจับขาย
ลดการใช้ยาฆ่าเชื้อ และยาปฏิชีวนะ ในช่วงเตรียมบ่อ และระหว่างเลี้ยง


อัตราการใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 1,000 กรัม ต่อปริมาตรน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร ทุกสัปดาห์

กำจัดส่าหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บในตัว เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่อายุสั้น เมื่อตายจึงตกตะกอนทับถมเป็นของเน่าเสียในแหล่งน้ำ และปลดปล่อยแอมโมเนียลงในแหล่งน้ำ ทำให้น้ำมีความเป็นด่างสูง และขาดออกซิเจน เป็นผลให้สัตว์น้ำตาย โดยนาโน เอนไซม์แบบผง สามารถกำจัดและควบคุมสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำได้ น้ำที่บำบัดด้วยนาโน เอนไซม์แบบผง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน และสามารถปล่อยลงในแหล่งน้ำได้ตามเดิม ใช้นาโน เอนไซม์แบบผง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตร และควรเติมทุกๆ 10-15 วัน


ด้านการกำจัดกลิ่น

กำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุได้อย่างรวดเร็ว


ด้านบำบัดน้ำเสีย

บำบัดน้ำเสียและกำจัดไขมัน สามารถย่อยสลายไขมันได้ดีโดยไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น


ด้านปศุสัตว์

สามารถผลิตสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ และช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้สมดุล


ด้านเกษตรกรรม

ช่วยฟื้นฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้า ช่วยกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย/รา ในดิน

ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ

ด้านปศุสัตว์ด้านปศุสัตว์