blank ENZYME BALL
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อกำจัดกลิ่น


เอนไซม์บอล ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์สายพันธุ์หลัก 5 ชนิดจากป่าชายเลนในประเทศไทย ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (symbiosis) ผ่านกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ให้ได้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่มีความสามารถในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการย่อยสลายทางชีวภาพได้ มีคุณประโยชน์หลากหลาย และสามารถทำงานได้ในช่วงที่กว้างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง จึงปลอดภัยใช้ได้ในที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสัตว์

เอนไซม์บอล เป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือน ในงานด้านปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้สารเคมี


การผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากจุลินทรีย์สายพันธุ์บริสุทธิ์ 5 ชนิดจากป่าชายเลนในประเทศไทย นำมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนได้สารชีวภาพและเอนไซม์จากจุลินทรีย์ นำมาผ่านกระบวนการทำให้เป็นเซลล์แห้งที่ยังมีชีวิตโดยวิธีอบแห้งเยือกแข็ง (VACUUM FREEZE DRYING) เพื่อให้เชื้อหยุดการเจริญเติบโต จึงสามารถเก็บเกี่ยวสารอินทรีย์ที่เกิดจากกระบวนการหมัก เช่น เอนไซม์ กรดอินทรีย์ สารชีวภาพ วิตามินต่าง ๆ ไว้ได้โดยไม่ถูกทำลาย หรือสลายตัว

การรับรองมาตรฐานสินค้า

ได้รับการรับรองผลการวิเคราะห์ชนิด ปริมาณของเชื้อ และกลุ่มสารอินทรีย์ที่เป็นผลผลิตของจุลินทรีย์ดังกล่าวจาก
• สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ OMIC
• ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสิทธิภาพของนาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball)

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นเหม็นที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ
ย่อยสลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคท้องเสีย โรคไทฟอยด์ เป็นต้น
ช่วยในการกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้น้ำเสีย ทำให้น้ำที่เน่าเสียสะอาดขึ้น และปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้น้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นเน่าในน้ำ
ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ กำจัดโคลนเลน ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดโคลนเลน และเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค
ลดการใช้สารเคมี วัตถุอันตราย ในการป้องกันและกำจัดกลิ่นเหม็น โดยการนำจุลินทรีย์ธรรมชาติมาใช้ทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างกำไรมากขึ้น
ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีสารเคมี และได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ
ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ เนื่องจากจุลินทรีย์ สามารถย่อยสลายสารพิษออกมาเป็นออกซิเจน

การรับรองความปลอดภัย

นาโน เอนไซม์บอล ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการกำจัดกลิ่น ที่ได้รับการรับรองว่ามี ค่าความเป็นพิษต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง จาก

• สถาบันวิจัยอาหารจากประเทศญี่ปุ่น
ผลการทดลองรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ แม้ให้กินในอัตรา 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ก็ตาม (Test LD50)

• สถาบันวิจัยวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่า หนูทุกตัวแสดงอาการปกติและตรวจไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในจากการชันสูตรซากหนูทุกตัวเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผลการวิเคราะห์พบว่า ไม่มีแบคทีเรียและราที่ก่อให้เกิดโรคใด ๆ ต่อมนุษย์และสัตว์

• หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ผลทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์และสารประกอบที่สร้างจากจุลินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรคได้หลายชนิด

• บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
รายงานผลการวิเคราะห์ถึงการปนเปื้อนของ สารโลหะหนัก แคดเมียม ตะกั่ว สารกัมมันตรังสี และสารก่อมะเร็ง อะฟลาท็อกซิน บี1 บี2 จี1 จี2 และ สารยาฆ่าแมลง กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 15 ชนิด กลุ่มไพรีทอยส์ 7 ชนิด กลุ่มออกาโนคลอรีน 8 ชนิดและ กลุ่มคาร์บาเมต 8 ชนิด พบว่า มีต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น

• สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพยุโรป (NEOTRON, ITALY)
รายงานผลการวิเคราะห์ถึงการปนเปื้อนของ สารโลหะหนัก แคดเมียม ตะกั่ว สารกัมมันตรังสี และ สารก่อมะเร็ง อะฟลาท็อกซิน บี1 บี2 จี1 จี2 และ สารยาฆ่าแมลง กลุ่มออกาโนฟอสเฟส 49 ชนิด ไพรีทอยส์ 17 ชนิด และ อะคาริไซด์ 13 ชนิด พบว่า มีต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานกำหนดทั้งสิ้น

• LABORATORY SAFETY MANUAL, GLOBAL HEALTH SECURITY, EPIDERMIC ALERT AND REPONSE
ความปลอดภัยของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ ของ WORLD HEALTH ORGANIZATION, GENEVA 2003 จัดอยู่ในชนิด BIOSAFETY LEVEL 1 คือ จุลินทรีย์ที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุด ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

ส่วนประกอบของนาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball) และคุณลักษณะของจุลินทรีย์แต่ละชนิด

 

ส่วนประกอบของนาโน เอนไซม์บอล (Nano Enzyme Ball)


Bacteria
Pediococcus acidilactici (Bio-safety Level 1)
Pediococcus pentosaceus (Bio-safety Level 1)
Bacillus amyloliquerfaciens (Bio-safety Level 1)

Yeast
Pichia farinosa (Bio-safety Level 1)
Dekkera anomala (Bio-safety Level 1)

สารชีวภาพจากแบคทีเรีย (Bacteria substances)

เอนไซม์ (Enzymes)

คุณลักษณะของจุลินทรีย์แต่ละชนิด


Pediococcus acidilactici
เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ที่ย่อยน้ำตาล 6 โมเลกุลเป็น กรดแลคติก เป็นส่วนใหญ่ (Homofermentator) อีกทั้งผลิตสารโพลี เปปไตท์ Bacteriocins (สารชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรีย) ที่เรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ(Gram Negative Bacteria)ได้หลายชนิด เช่น Salmonella sp, Escherichia coli, Pseudomonas sp, Vibrio cholerae เป็นต้น และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย


แกรมบวก (Gram Positive Bacteria) หลายชนิด
เช่น Clostridium perfiengens Clostridium botulinum Staphylococcus aureus Listeria monocytogens เป็นต้น ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์


Pediococcus pentosaceus
เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ที่มักพบในทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่ สามารถย่อยน้ำตาล 5 โมเลกุลให้เป็น Lactic Acid อีกทั้งผลิตสารโพลีเปปไตท์ Bacteriocins ที่เรียกว่า Pediocins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนและสัตว์


Bacillus amyloliquefaciens
เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารโพลี่เปปไตท์ ชื่อ Iturins มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา (Antifungal Agent) อีกทั้งผลิตเอ็นไซม์หลายชนิด เช่น Lipase, Amylase, Sucrase, Protease, Peptidase ฯลฯ


Pichia farinosa
เป็นยีสต์ที่ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพลี่เปปไตท์ Toxins Killer: Yeast Antimicrobial Proteins (ยีสต์ที่สามารถผลิต Toxins Killerได้ในธรรมชาติพบเพียง 5 ชนิด จากยีสต์สองหมื่นกว่าชนิด) นอกจากนั้น สาร Toxins Killer ทำปฏิกิริยาให้ สารพิษต่าง ๆ ที่ผลิตจากแบคทีเรียหรือเชื้อราเช่น
อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins) ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และ สารพิษที่ผลิตจากแบคทีเรีย (Endotoxins) ให้หมดสภาพความเป็นพิษ (Denatured)


Dekkera anomala
เป็นยีสต์ที่ในวงการหมักเบียร์ เรียกว่า Spoiled Beer Yeast เพราะยีสต์ชนิดนี้จะย่อยแป้ง และน้ำตาล เปลี่ยนเป็นกรดน้ำส้ม ไม่เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ และปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเอนไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase Hemicellulase Xylanase Cellubioase Amylase Pectinase Lignase Arabinase ฯลฯ และผลิตวิตามินบี หลายชนิด

ตัวแทนจำหน่ายและร้านค้า

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเทคโนโลยีใหม่