Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน

บทนำ

ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ www.nanoenzymeball.com โปรดอ่านเงื่อนไขของการใช้ที่ปรากฏด้านล่างอย่างละเอียด เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ "www.nanoenzymeball.com" เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้น โดยการใช้เว็บไซต์หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในด้านล่างนี้ ห้ามมิให้ใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ หากท่านไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด

ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ปรากฏนี้ www.nanoenzymeball.com ไม่ให้สิทธิเด็ดขาด ไม่สามารถโอนได้ และมีข้อจำกัดแก่ท่าน โดยท่านมีสิทธิที่จะเข้าสู่เว็บไซต์และแสดงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามที่จะรบกวนการทำงานของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยการกระทำใด ๆ ก็ตาม

www.nanoenzymeball.com อนุญาตให้ท่านมีสิทธิเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลที่ได้รับอนุญาต") เพื่อการใช้เป็นการส่วนตัวที่ไม่แสวงหากำไรเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตหรือสำเนาของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด และการอนุญาตนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

2. การจำกัดความรับผิด

ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ www.nanoenzymeball.com ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือ ของคำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน หรือข้อความอื่นใดที่แสดง หรือแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและเนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าความเสี่ยงจากการอ้างอิงความเห็น คำแนะนำ หลักฐาน บันทึก หรือข้อมูลจะอยู่ที่ท่านเพียงผู้เดียว

www.nanoenzymeball.com สงวนสิทธิโดยดุลพินิจของ www.nanoenzymeball.com แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำดังนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นบอกกล่าวแก่ผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือพลั้งเผลอใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึง www.nanoenzymeball.com อาจทำการเปลี่ยนแปลงต่อเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์และซอฟท์แวร์ที่สามารถใช้ได้จากเว็บไซต์ ได้จัดไว้ในลักษณะที่เป็นอยู่อย่างนั้น โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ต่อสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยปริยาย ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประกันความสามารถในการทำกำไร ไม่รับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ หรือไม่รับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

3. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกแก่ท่าน www.nanoenzymeball.com อาจจัดให้มีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากท่านตกลงที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยงจากการกระทำเช่นนั้นจะอยู่กับท่านเพียงผู้เดียว และจะเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะใช้มาตรการคุ้มครองที่จำเป็น เพื่อป้องกันไวรัสหรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นอันตราย www.nanoenzymeball.com จะไม่รับประกันหรือรับรองต่อเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง หรือข้อมูลที่ปรากฏ สินค้าหรือบริการที่ปรากฏในนั้น

www.nanoenzymeball.com ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน ตลอดจน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวทุกครั้ง และ www.nanoenzymeball.com ไม่อนุญาตให้ท่านทำลิงค์จากเว็บไซต์ของท่าน เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก www.nanoenzymeball.com ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะเชื่อมโยงไปทางเว็บไซต์ของท่าน กรุณาติดต่อ www.nanoenzymeball.com โดยตรง

การจัดให้มีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่น ไม่เป็นการแสดงโดยปริยายว่าเว็บไซต์นี้ หรือ www.nanoenzymeball.com ให้การสนับสนุน รับรอง หรือยืนยันความถูกต้องใน ข้อมูล/เนื้อหา/รายละเอียด ของเว็บไซต์อื่น มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้อง หรือให้สิทธิแก่เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ ที่ได้แสดงใน หรือสามารถที่จะเข้าถึงได้ โดยผ่านเว็บไซต์ที่มีเชื่อมโยง หรือให้สิทธิที่จะใช้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของ www.nanoenzymeball.com หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทลูกของ www.nanoenzymeball.com ทั้งนี้ www.nanoenzymeball.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ และ/หรือ การเข้าไปในเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงดังกล่าว และ www.nanoenzymeball.com จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่อง การปฏิบัติผิดสัญญา และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อกับการใช้ และ/หรือ การเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าว

4. ข้อมูลที่มีการจัดให้โดยท่าน

www.nanoenzymeball.com ไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านไม่ควรที่จะส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับหรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สินให้แก่ www.nanoenzymeball.com โดยผ่านทางเว็บไซต์ ท่านได้ตกลงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านจัดให้แก่ www.nanoenzymeball.com ไม่ถือว่าเป็นความลับ หรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สิน โดยการให้ข้อมูลนั้นแก่ Tanasan Shopping ถือได้ว่าท่านได้อนุญาตแก่ www.nanoenzymeball.com และการอนุญาตนั้นมีลักษณะไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดอาณาเขต และไม่เรียกเก็บค่าอนุญาต ทั้งนี้ โดยให้ www.nanoenzymeball.com มีสิทธิใช้ ทำสำเนา แสดงต่อสาธารณะ ส่งและแจกจ่ายข้อมูลนั้น เว้นแต่จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการใช้ตามกฎหมายที่บังคับอยู่ในขณะนั้น

นอกจากนี้ www.nanoenzymeball.com ไม่ถูกห้ามที่จะใช้ความคิด แนวคิด หรือโนฮาวว์ที่ท่านหรือบุคคล ที่กระทำการแทนท่านได้ให้แก่ www.nanoenzymeball.com ท่านรับทราบว่า www.nanoenzymeball.com ไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านรับรองว่าจะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร ลวนลามทางเพศ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีลักษณะที่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

5. การจำกัดความเสียหาย

www.nanoenzymeball.com หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือ ความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งการสูญเสียกำไร การรบกวนทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบจัดการข้อมูล ของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือ ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเนื้อหา ข้อมูล การทำงาน (Function) ของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง แม้ว่า www.nanoenzymeball.com จะได้แจ้งโดยชัดแจ้งแก่บุคคลแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์

www.nanoenzymeball.com สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ จะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้วถือว่าท่านตกลงปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้น

www.nanoenzymeball.com อาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยุติการเชื่อมต่อในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เช่น ความสามารถในการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้เมื่อใดก็ตาม www.nanoenzymeball.com อาจจำกัดการเข้าถึงส่วนใดหรือบริการใด หรือห้ามการเข้าถึง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือรับผิดชอบใด ๆ www.nanoenzymeball.com อาจยกเลิกการให้สิทธิ การอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้ว ข้างต้นได้

7. ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุม ดำเนินการและบริหารโดย www.nanoenzymeball.com จากสำนักงานของ www.nanoenzymeball.com ในประเทศไทย www.nanoenzymeball.com ไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถที่จะใช้ได้ที่สถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น กฎหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ประสงค์ให้นำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ

8. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

www.nanoenzymeball.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ทุกครั้ง หาก www.nanoenzymeball.com พบความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดใด ๆ ในเว็บไซต์ระบุรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้กรณีที่ www.nanoenzymeball.com ตรวจสอบและพบว่าคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิกหลังจากที่ www.nanoenzymeball.com ได้รับการชำระเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนที่ได้รับจากท่านทั้งหมด

9. นโยบายการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า/รับประกันสินค้า

www.nanoenzymeball.com จะตรวจสอบท่านภาพสินค้าก่อนการจัดส่งทุกครั้ง และจะรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่ผิดพลาดจากการผลิต เช่น สินค้าไม่สมบูรณ์ มีตำหนิ ฯลฯ โดยลูกค้าต้องทำการติดต่อกลับมาทาง www.nanoenzymeball.com ภายใน 7 วันทำการทาง www.nanoenzymeball.com ไม่มีนโยบายการคืนสินค้า

พบกับ Nano Enzyme Ball ได้ที่